Extrainsatt årsmöte

 i Klubben

Det är dags för vårt extrainsatta årsmöte!

Vi betade av många punkter på första mötet men för att förändringarna ska gå igenom så måste de röstat igenom på två årsmöten. Vi kommer dock inte gå igenom verksamhetsberättelserna igen!

Agenda/dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt rätt
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens förvaltningsberättelse balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av medlemsavgift
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsår
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) Föreningens ordförande för en tid av 1år;
b) val av sex ledamöter i styrelsen för en tid av 1år;
c) Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1år;
d) revisorer jämte suppleanter för en tid an ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) Två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år;
f) Beslut om val av ombud till SDF-möten ( och eventuellt andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);
13. Övriga frågor

Mötesprotokollet från föregående möte är godkänt av justerarna och ligger som grund för detta möte: https://drive.google.com/drive/folders/1hkxGlnsL5HzUeybXaIQYL4K48YkiRXAK?usp=sharing

Information om plats kommer!

Kontakta oss

Ingen är här just nu, men skicka gärna ett meddelande.