Extrainsatt årsmöte (del 3 av 3)

 i Volleyboll
Välkomna till möteslokalen Bosse i Kalmar sportcenter för det sista (?) årsmötet för 2018.
Vi bjuder på julfika, så kom inte mätta!
Start 17:30

På detta extrainsatta årsmöte kommer vi ta beslut om de reviderade stadgarna samt tillsätta en ny styrelse för kommande verksamhetsår.

Dagordning (föredragningslista):
1. Fastställande av dagordning
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och val av rösträknare.
4. Frågan om mötets korrekt utlysning.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning det senaste verksamhets- räkenskapsåret,
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Frågan om godkännande av reviderade stadgar.

Om stadgeförslagen går igenom:
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
– Swedish Beachtour till Kalmar 2019?
– SISU-ansökningar formulär.
10. Val av:
a) föreningens ordförande, sekreterare och kassör för ett år.
b) 2 ledamöter för en tid av 1 år
c) 2 suppleanter för en tid av 1 år.
d) revisor jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e) två ledamöter till valberedning för en tid av 1 år.
f) ombud för SDF-möten, och eventuellt andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.

Om Stadgarna inte går igenom:
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsår..
1 l. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 12. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) val av sex ledamöter i styrelsen for en tid av 1 år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
d) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e) Två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.
f} beslut om val av ombud till SDF-möten, och eventuellt andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
13. Övriga frågor.

Visa mindre

Kontakta oss

Ingen är här just nu, men skicka gärna ett meddelande.