Årsmöte Grand Finale

 i Volleyboll

Äntligen är det dags för det slutgiltiga årsmötet för verksamhetsår 17/18!

Revisorn är klar med sitt arbete och har skrivit revisionsberättelsen!

Vi träffas 18:30 i Långviken den 13 maj för att..

1. Fastställa röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av justerare och rösträknare
4. Frågan om mötets korrekta utlysande
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Balans och resultaträkning – recap
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning
8. Frågan om ansvarsfrihet
9. Behandling av styrelsens förslag och rätt inkomna motioner
10. Val av en ledamot i styrelsen för en tid av ett år
11. Val av två suppleanter för en tid av ett år
12. Val av revisor en för en tid av ett år.
13. Övrigt.

Kontakta oss

Ingen är här just nu, men skicka gärna ett meddelande.