Årsmöte för verksamhetsåret 2019/2020

 i Volleyboll

Kallelse ÅRSMÖTE för verksamhetsåret 2019/2020

Kalmar Volleybollklubb välkomnar medlemmar under verksamhetsåret 2019/2020 till årsstämma den 11 oktober kl 14:00-17:00, lokal Galejan, Kalmar SportCenter, Smålandsgatan 21.
Klubben bjuder på mat, dryck, kaffe och fika. Meddela eventuella allergier i förväg till Jakob.
Vid årsmötet kommer följande behandlas
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
6)Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. I denna punkt får inte styrelsens ledamöter rösta.
8. Fastställande av medlemsavgift.
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
10. Val av
a) föreningen ordförande, kassör och sekreterare för en tid av 1 år,
b) 2 ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år,
c)  2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år,
d) revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e) Två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år,
f) Beslut om val av ombud till SDF-möten (och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
13. Övriga frågor
– Nomineringar till Mikael Österbergs fond skickas till ordforande@kalmarvolley.se
Motioner ska skickas till ordforande@kalmarvolley.se senast 7 dagar före årsmötet.
Vi söker även nya medlemmar till rollerna
– Ordförande
– Kassör
– Sekreterare
– Suppleant
– Suppleant
– Valberedning
– Ombud till SDF-möte
Önskemål om att vara delaktig i någon av ovanstående roller skickas till ordforande@kalmarvolley.se eller vänd er direkt till Jonas Löhnn.
Kontakta oss

Ingen är här just nu, men skicka gärna ett meddelande.